ARS ORGANI SLOVENIAEPripravil Jurij Dobravec

Osnova in ideja

Orgle so inštument, ki po svoji unikatnosti in zaradi svoje unikatnosti, tako pojavnosti kot vsakega inštrumenta posebej, označuje in hkrati povezuje evropsko kulturo. Predstavljajo del kulturne dediščine, ki ni ostalina preteklosti, kot mnogi drugi tipi dediščin, ki jih danes le še gledamo po muzejih, ampak je živa, uporabna in uporabljana. Gradi na preteklih dognanjih, kljub stranpotem pa se vrača in izboljšuje tehnične, akustične, melodične in izraznostne pristope. Zanimivo se zdi, da kljub nekakšni navidezni arhaičnosti in navidezni nepotrebnosti (koliko se nas pa ukvarja z orglami in koliko drugih izven tega kroga sploh ve za nas?), ostaja to kultura, ki je preživela tisočletja in še živi. Območje današnje Slovenije in okoliških pokrajih spada v presečišče vsaj dveh orgleskih stilnih vplivov. Vsekakor pa je integralni del evropske kulturne dediščine, ki nas njej tudi in predvsem zavezuje.
Človek je celovito bitje. Človekovo dojemanje sveta pa je zadnjih nekaj stoletij razdeljeno na čustveno-čutni del in razumski del. Svet lahko čutimo in občudujemo ali pa ga merimo in spoznavamo. Podatkovne zbirke so podlaga za spoznavanje sveta. Kakovost podatkovne zbirke je odvisna od sodelujočih, vsi pa si želimo,d a bi bila čim boljša.


Namen

- zbrati dosedanje znanje posameznikov na enem mestu v obliki spletnega kataloga
- omogočiti raziskave in analize stanja na dejanskih objektivnih podatkih
- pripraviti osnovo za prioritete restavratorskih posegov, vključno za potrebe projektov in kandidatur za javna ali zasebna sredstva RS in EU
- pripraviti osnovo za načrtovanje razvoja slovenske orgelske krajine
- spodbuditi obnove in restavriranje
- izpolniti zavezo do drugih narodov evropske orgelske kulture, ki take zbirke že imajo
- dvigniti zavest o pomenu orgel v kontekstu evropske kulturne dediščine
- vključiti slovenske orglavce in organiste in jih s tem aktivno ozaveščati o pomenu orgel
- pripraviti gradivo, ki bo koristilo medsebojnemu povezovanju stroke na mednarodnem nivoju


Vsebina v prvi fazi

V zbirki orgel načrtujemo naslednjo vsebino:
- podatke o obstoječih orglah na Slovenskem, morda tudi orgle slovenskih izdelovalcev v tujini
- podatke o nekdanjih orglah ali opuščenih/spremenjenih dispozicijah
- podatke o zapisih o orglah
- podatke o (še ne) uresničenih načrtih
- zvočne posnetke
- fotografije


Organizacija zbiranja podatkov

Podatkovna zbirka je odprtega tipa, torej lahko vnaša vsak, kdor želi. Odprtost pomeni predvsem to, da je vnašanje lahko zelo hitro, saj vsak vnese nekaj malega, skupni rezultat pa je velik.
K vnašanju vabimo vse, ki so kakorkoli povezani z orglami. Najprej vsekakor člane in simpatizerje Slovenskega orgelskega društva, potem vse organiste, ki so elektronsko pismeni, župnike in skrbnike cerkva, učitelje orgel na glasbenih šolah in druge ljubitelje orgel. Verjamemo, da obstaja že veliko podatkov, tudi zbranih in na nek način urejenih, npr. dispozicije v urejevalnikih besedil, drugi podatki, ki so podlaga za brošure, orglarji imajo svoje zapise in arhive... Tu bi vnašalci lahko hitro kopirali. Morda se bo našel tudi kdo, ki bo iz obstoječe literature pripis(ov)al podatke. Rezultat bo javno dostopen javnosti.


Trenutno stanje podatkov in rezultati

Čeprav je seznam orgel že viden na spletni strani, pa delo še zdaleč ni opravljeno. Trenutno obsega okrog 1780 zapisov, od katerih večina vsebuje le osnovne podatke, ki smo jih takoj javno objavili (kraj, izdelovalec, velikost, število registrov. Zavedamo se, da že sam seznam ni popoln. Končni cilj podatkovne zbirke pa je pripraviti katalog z vsemi dostopnimi podatki, ki so navedeni na vnosnem obrazcu.Graf 1: Skrbniki obstoječih orgel (stanje podatkov 2.1.2012, 1011 obtoječih orgel)Graf 2: Število orgel glede na velikost.


 stanje 2.1.2012   1M   1M+P   2M+P   3M+P   4M+P   AVTOMAT   NEZNANO   OMARA   PORTATIV   ROG   SKUPAJ 
 orgle v uporabi   65   301   336   41   1     33     1     778 
 orgle v skladišču     8   1         1         10 
 stojijo neuporabne   28   43   4         1   1       77 
 verjetno stojijo   3   73   48         22         146 
 ohranjeni deli   2   14   8         3         27 
 odstranjene/uničene   56   265   115   4     2   168   1     3   614 
 izvoz v tujino   1     1                 2 
 neznano stanje   35   64   7         25         131 
 SKUPAJ   190   768   520   45   1   2   253   2   1   3  1785 

Razpredelnica: Pregled stanja podatkov. Za štetje obstoječih orgel na Slovenskem upoštevamo zgornje 4 kategorije. Glede na zbrane podatke je teh 1011.


Zaključek

Orgle so čudovit inštrument, na slovenskem jih imamo mnogo in veliko vemo o njih. Nekateri posamezniki so že ogromno naredili pri zbiranju in urejanju podatkov. Verjamemo, da ta zbirka prinaša nov pristop, morda bolj splošno sistematičen in pregleden, in predvsem enostavneje uporaben za vse. Verjamemo tudi, da lahko s skupnimi močmi dosežemo cilj, ki bo predstavljal pomemben in potreben mejnik v zgodovini naše orgelske kulture.
Uporaba razpredelnic in grafov dovoljena z navedbo vira v obliki:
ARSORS, Ars organi Sloveniae; Društvo Jarina Bohinj; www.arsors.org, stanje 5.1.2012

Copyright by Društvo Jarina Bohinj